സൂര്യ ടിവി ഇന്റർവ്യൂ

 


 

അസാധാരണമായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലം. എങ്ങിനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വാതന്ത്ര്യം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക - പരന്പരാഗത ചിന്താഗതിക്കാർ കരുതുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. 

 

പരസ്യമായി എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആർജ്ജവം പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നു കരുതിയിരുന്ന എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെയും സഹോദരി ഗീതയേയും വളർത്തുന്പോൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ  വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഈ നിലപാട് അനുവർത്തിച്ചു.

 

അക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഓർമ്മകൾ സൂര്യ ടിവി 2010-ൽ നടത്തിയ  ഈ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.  

 

മതവും, ദൈവവിശ്വാസവും, യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റവും, വിശ്വാസികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമൊക്കെ ഈ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ചർച്ചാവിഷയം ആവുന്നുണ്ട്. 

 

കലയോടും സാംസ്‌കാരത്തോടുമുള്ള യുക്തിവാദത്തിന്റെ സമീപനവും ഈ ചർച്ചയിലെ വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നു.

 

സനൽ ഇടമറുക് മാതാപിതാക്കളായ ജോസഫ് ഇടമറുക്, സോളി ഇടമറുക് എന്നിവരോടൊപ്പം  2005-ൽ

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

സനൽ ഇടമറുക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് ചുവട്ടിലെ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ഡാർവിന്റെ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം Cash On Delivery ആയി ഇൻഡ്യയിൽ എവിടെയും വാങ്ങുവാൻ +91 - 9711188940  എന്ന മൊബൈൽ നന്പറിലേക്ക് DARWIN എന്നും താങ്കളുടെ വിലാസവും SMS അയക്കുക.

 

ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുവാനുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.