കോവൂരിന്റെ സന്പൂർണകൃതികൾ - പരിഭാഷ ഇടമറുക്.

 

ദൈനംദിനജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ചുഴിയിലാണ് ശരാശരി മലയാളി. ആൾദൈവങ്ങളും ജോത്സ്യന്മാരും കപട ശാസ്‌ത്രക്കാരും മന്ത്രവാദികളും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം നിരവധി ജീവിതങ്ങളെ മാനസികമായ തടവറയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

 

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് യുക്തിചിന്തയുടെയും ശാസ്‌ത്രബോധത്തിന്റെയും വെളിച്ചം പ്രസരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്‌തകം.

 

ലോകപ്രശസ്‌ത യുക്തിവാദിയും മനഃശാസ്‌ത്ര ചിന്തകനുമായ എ.ടി.കോവൂർ എഴുതിയ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സന്പൂർണ സമാഹാരം.

ഇടമറുകിന്റെ പരിഭാഷ.

 

1134 പേജുള്ള ഈ ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥം ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കട്ടി കാലിക്കോ ബയൻറിംഗോടെയാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.

 

വില ₹ 795 - ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ ₹ 595-ന് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ കിട്ടും (പോസ്റ്റേജ് ഫ്രീ).

കോവൂരിന്റെ സന്പൂർണകൃതികൾ - പരിഭാഷ ഇടമറുക് (Print Book)

₹795.00 Regular Price
₹595.00Sale Price
  • Books are normally despatched on the next working day.

    From the date of despatch, it could take 10 days to two weeks for the delivery in the Indian addresses. Due to the Covid-19 situation, there can be unexpected delays.

    Delivery can take three weeks to 5 weeks for addresses abroad.