കോവൂരിന്റെ 7 ഇ-ബുക്കുകളും സമ്പൂർണ കൃതികൾ പ്രിന്റഡ് ബുക്കും  

by  എ ടി കോവൂർ

വിവർത്തനം : ഇടമറുക്

 

കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ മനോഹരമായ 7 ഇ-ബുക്കുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും, സമ്പൂർണ കൃതികൾ പ്രന്റീഡ് കോപ്പി (കാലിക്കോ ബയന്റിംഗ്) ഒന്നിച്ച് സംയുക്തമായി വാങ്ങുവാനുള്ള ഈ  അപൂർവമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

 

ഇ-ബുക്കുകൾ ഫോണിലും കംപ്യൂട്ടറിലും വായിക്കാം.


അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അങ്ങിനെയും വായിക്കാൻ സൗകര്യം.
ഈ സമാഹാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അമൂല്യ നിധി ആയി മാറുമെന്ന് നിസ്സംശയം ഉറപ്പാക്കാം.

 

ഇ-ബുക്കുകൾ 24 മണിക്കൂറിനകം ഇമെയിലായി അയച്ചു തരുന്നു.

 

പ്രിന്റഡ് ബുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലായി പിന്നാലെ എത്തിച്ചേരും.

 

ഇ-ബുക്കുകൾ:

 

ഇന്ദ്രിയാതീതജ്ഞാനവും പാരാസൈക്കോളജിയും (പേജ് 286. വില ₹195)
കുട്ടിച്ചാത്തൻ (പേജ് 287. വില ₹195)
ഭഗവന്മാരും ഭഗവതിമാരും (പേജ് 300. വില ₹195)
മതം, മദ്യം, മനോരോഗങ്ങൾ (പേജ് 291. വില ₹195)
വേദാന്തികളുടെ ആത്മാവ് (പേജ് 283. വില ₹195)
വെല്ലുവിളകളുടെ കഥ (പേജ് 323. വില ₹195)
ദിവ്യ ജനനങ്ങൾ (പേജ് 339. വില ₹195 പ്രിന്റഡ് ബുക്ക്:

കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ (പേജ് 1134 . വില ₹ 795)

 

ആകെ വില ₹ 2160. 


ഇപ്പോൾ വില ₹ 950 മാത്രം (രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റേജ് സൗജന്യം)

കോവൂരിന്റെ 7 ഇ-ബുക്കുകളും സമ്പൂർണ കൃതികൾ പ്രിന്റഡ് ബുക്കും by എ ടി കോവൂർ

₹2,160.00 Regular Price
₹950.00Sale Price