വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പുസ്‌തകം

ഇപ്പോൾ അംഗത്വം എടുക്കുന്നവർക്ക്, നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയ, വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

ഇടമറുകിന്റെ പ്രശസ്‌ത ഗ്രന്ഥം "ഭഗവദ് ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം" മലയാളവും ഇംഗ്ളീഷും പതിപ്പുകൾ

ജൂൺ അവസാനം വരെ സൗജന്യമായി ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം. 

ബുക്ക് ക്ലബ്ബിലെ ബേസിക് അംഗത്വം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.

പുസ്‌തകം വാങ്ങി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ

പുസ്‌തകത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഭഗവദ് ഗീത ഒരു വിമർശന പഠനം

Bhagavad_Gita_Cover.png

Bhagavad Gita A Critical Study

Screen Shot 2020-06-01 at 11.27.20.png

ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന

ചില ഇ-ബുക്കുകൾ

ബുക്ക് ക്ലബ്ബിലെ ഫുൾ മെന്പർമാർക്ക്  ഈ പുസ്‌തകങ്ങളും ആഴ്ചതോറും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുതിയ പുസ്‌തകങ്ങളും എപ്പോൾ വേണങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം.

പുസ്‌തകം വാങ്ങി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ

പുസ്‌തകത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Vedas_ebook_Cover.png
Qur_An_Cover.png
Islam_Jathi_edited.png
Vairudhyatmaka_Cover.png

Publishing soon

© 2020  Rationalist International