അതോടൊപ്പം മുഴുവൻ ലേഖനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന അച്ചടി പുസ്‌തകവും സ്വന്തമാക്കുക.

ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ ആകെവില  ₹ 990 മാത്രം. 

ഏഴ് ഇ-ബുക്കുകളും അതോടൊപ്പം മുഴുവൻ ലേഖനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന അച്ചടി പുസ്‌തകവും ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുവാൻ
ചുവട്ടിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇപ്പോൾ അംഗത്വം എടുക്കുന്നവർക്ക്, പ്രശസ്‌ത യുക്തിവാദി ഇടമറുകിൻറെ പുസ്‌തകം 

"ഖുർ ആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം "  

സെപ്‌തംബർ   അവസാനം വരെ സൗജന്യമായി ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം. 

ബുക്ക് ക്ലബ്ബിലെ ബേസിക് അംഗത്വം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.

പുസ്‌തകം വാങ്ങി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ

പുസ്‌തകത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഖുർ ആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം

Qur_An_Cover.png

ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന

ചില ഇ-ബുക്കുകൾ

ബുക്ക് ക്ലബ്ബിലെ ഫുൾ മെന്പർമാർക്ക്  ഈ പുസ്‌തകങ്ങളും ആഴ്ചതോറും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുതിയ പുസ്‌തകങ്ങളും എപ്പോൾ വേണങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാം.

പുസ്‌തകം വാങ്ങി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌ത്‌ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ

പുസ്‌തകത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Vedas_ebook_Cover.png
Islam_Jathi_edited.png
Vairudhyatmaka_Cover.png

Publishing soon

© 2020  Rationalist International