അദ്ധ്യായം 1

അഗാധമായ മതാത്മകത ഉള്ള

ഒരു​ അവിശ്വാസി

പ്രപഞ്ച ഘടനയെക്കുറിച്ച് ​ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മുടെ അപര്യാപ്‌ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അത് ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിഗത ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

-ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ 

അർഹ...

Please reload